Právní služby

Občanské právo

 • sepisování veškerých občanskoprávních smluv a dohod, např. nájemní, darovací, kupní smlouvy apod.
 • náhrada škody a nemajetkové újmy
 • věcná práva
 • ochrana osobnosti a osobnostních práv
 • sousedské spory
 • vymáhání pohledávek a zastupování v exekučním řízení,
 • bezdůvodné obohacení
 • zastupování v občanskoprávních sporech
 • zastupování v dědickém řízení,
 • provádění úschov,
 • poskytování právních služeb společenstvím vlastníků jednotek,
 • zastupování společenství vlastníků jednotek

Trestní právo

 • obhajoba klientů v jakékoli fázi trestního řízení
 • zastupování poškozeného v trestním řízení
 • právní pomoc při podání vysvětlení nebo výslechu osoby jako svědka
 • podání trestního oznámení
 • trestné činy v dopravě,
 • trestně právní odpovědnost právnických osob

Právo obchodních společností

 • zakládání obchodních společností
 • převod podílu
 • likvidace společností
 • zastupování v soudním řízení
 • zvýšení a snížení základního kapitálu
 • spory mezi obchodními společnostmi, akcionáři, členy navzájem,
 • úprava vnitřních poměrů obchodních společností změnou zakladatelských listin, společenských smluv či stanov včetně zajištění zápisu změn do obchodního rejstříku,

Rodinné právo

 • rozvod manželství
 • problematika společného jmění manželů
 • péče a styk s dětmi
 • výživné mezi manžely
 • výživné pro děti
 • zastupování v rodinněprávních sporech
 • opatrovnická řízení

Správní právo

 • řešení dopravních přestupků a dopravních nehod
 • zastupování v řízení před správním orgánem
 • zastupování v řízení před správním soudem

Pracovní právo

 • právní poradenství zaměstnancům i zaměstnavatelům,
 • odpovědnost za škodu,
 • spory o neplatnost rozvázání pracovního poměru,
 • vnitřní předpisy zaměstnavatelů,
 • skončení pracovního poměru